Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Tender

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานคัดเลือกผู้ให้บริการงานซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศปี2565 ระยะเวลา 6 เดือน(ตค64-มีค.65)

11 | October | 2021   16:55 น.

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศผู้ชนะการเสนาราคางานขายทอดตลาดเศษ-ซากที่เสื่อมสภาพประจำปี 2564

28 | September | 2021   11:22 น.

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

Recent Posts

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2564

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

(1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)