1. thai
  2. english
  3. Facebookระเบียบข้อบังคับ หอพักบุคลากร

ระเบียบข้อบังคับ หอพักบุคลากร
ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ว่าด้วยหอพักนักศึกษาและบุคลากร พ.ศ. ๒๕๕๑
หมวด ๔
หอพักบุคลากร
ส่วนที่ ๑
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัย และการพักอาศัยในหอพักบุคลากร


          ข้อ ๓๒ บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้เป็นผู้มีสิทธิขอเข้าพักอาศัยในหอพักบุคลากร
          (๑) เป็นอาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคคลที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหอพักกำหนด
          (๒) คู่สมรส บิดามารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา ของบุคคลตามข้อ (๑)
          (๓) เป็นผู้มีความประพฤติดี หรือไม่เคยถูกตัดสิทธิการอยู่หอพัก
          (๔) ผู้มีคุณสมบัติอื่น ตามที่คณะกรรมการบริหารหอพักกำหนด
          ข้อ ๓๓ บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่มิได้พักในหอพัก อาจจะขออนุญาตพักเป็นการชั่วคราวได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน
          ข้อ ๓๔ การรับสมัครบุคลากรเข้าพัก และระยะเวลาการเข้าพัก ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหอพัก

ส่วนที่ ๒
การดำเนินงานของหอพักบุคลากร

          ข้อ ๓๕ ให้มีคณะกรรมการหอพักบุคลากร มาจากการแต่งตั้งของคณะกรรมการบริหารหอพัก โดยมีวาระหนึ่งปี
          หลักเกณฑ์ และวิธีการในการสรรหาคณะกรรมการหอพักบุคลากรให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการบริหารหอพักกำหนด
          หากในปีใดไม่อาจหาตัวบุคคลเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นคณะกรรมการหอพักบุคลากร คณะกรรมการบริหารหอพักอาจยกเว้นการแต่งตั้งคณะกรรมการหอพักบุคลากรในปีนั้นได้
          ข้อ ๓๖ คณะกรรมการหอพักบุคลากรเป็นตัวแทนบุคลากรผู้พักอาศัย โดยอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
          (๑) ดำเนินกิจกรรมหอพักบุคลากร
          (๑) เสนอความเห็นเกี่ยวกับงานหอพักบุคลากรและการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของบุคลากรต่อคณะกรรมการบริหารหอพัก
          (๒) หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารหอพัก

ส่วนที่ ๓
สิทธิและหน้าที่ของบุคลากร

          ข้อ ๓๗ สิทธิในการพักอาศัยในหอพักบุคลากร เป็นสิทธิเฉพาะตัว ไม่อาจโอนสิทธิให้แก่ผู้อื่นได้
          ข้อ ๓๘ บุคลากรทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการได้รับบริการ การใช้ประโยชน์ และรักษาทรัพย์สินที่ใช้ร่วมกันของหอพัก พื้นที่ส่วนกลางของแต่ละอาคาร รวมถึงบริเวณโดยรอบอาคารหอพัก
          ข้อ ๓๙ ข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานจัดการทรัพย์สิน ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารหอพัก

ส่วนที่ ๔
วินัยบุคลากรผู้พักอาศัยในหอพัก

          ข้อ ๔๐ บุคลากรผู้พักอาศัยอยู่ในหอพัก จะต้องปฏิบัติตามระเบียบนี้ และข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยตามข้อ ๓๙ รวมถึงปฏิบัติตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยของข้าราชการหรือบุคลากร
          บุคลากรผู้ฝ่าฝืน มีโทษดังต่อไปนี้
          (๑) ว่ากล่าวตักเตือน
          (๒) ทำทัณฑ์บนให้ออกจากหอพัก
          (๓) ตัดสิทธิการอยู่หอพัก
          (๔) เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาดำเนินการตามวินัยบุคลากร
          การลงโทษตามข้อ (๑) – (๒) เป็นอำนาจของรองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สิน โดยสามารถมอบหมายให้สำนักงานจัดการทรัพย์สินดำเนินการได้
          การลงโทษตามข้อ (๓) เป็นอำนาจของประธานคณะกรรมการบริหารหอพักตามที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินเสนอ
          ในกรณีที่เห็นสมควรให้มีการดำเนินการทางวินัยบุคลากร ให้รองอธิการบดีหรือผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายทรัพย์สินเสนอเรื่องให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารบุคคลพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส่วนที่ ๕
ค่าธรรมเนียมหอพักบุคลากร

          ข้อ ๔๑ อัตราค่าธรรมเนียมหอพัก อัตราค่าสาธารณูปโภค ค่าปรับ ค่าประกันความเสียหาย ตลอดจนวิธีการหรือระยะเวลาการชำระเงินดังกล่าว ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานจัดการทรัพย์สิน