1. thai
  2. english
  3. Facebookบริการ One Stop Service

1. จุดบริการ One Stop Service จะให้บริการทุกอย่างเบ็ดเสร็จในจุดเดียว อาทิ

    1. การเช็คอิน-เช็คเอาท์
    2. แจ้งซ่อมครุภัณฑ์ต่างๆ ภายในห้องพัก
    3. ตรวจสอบค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า-ค่าโทรศัพท์)
    4. ติดต่อรับและจัดส่งจดหมายพัสดุต่างๆ
    5. รับชำระค่าหอพักและค่าสาธารณูปโภค
    6. ให้บริการเช้าโทรทัศน์-ตู้เย็น
    7. ติดต่อบริการทำความสะอาด


    เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ โดยมีจุดให้บริการดังนี้

        • NOC.B6 เจ้าหน้าที่ โซน A, B โทร. 0-2151-0017 ,0-2151-1525
        • NOC.C6 เจ้าหน้าที่ โซน C โทร. 0-2151-2812
        • หอพักชั่วคราว (D-LUXX Thammasat) / หอพัก 14 ชั้น เจ้าหน้าที่ โทร. 0-21514002
        • ธุรการหอในหญิง , ธุรการหอในชาย เจ้าหน้าที่ โทร. 0-2151-5229 , 0-2151-4906
        • หอพักโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เจ้าหน้าที่ โทร. 0-2151-5599

2. ผู้ช่วยอาจารย์หอพักนักศึกษา

        • NOC.C2 โทร. 0-2151-2043
        วันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เปิด 13.00 - 22.00 น. พัก 18.00 - 19.00 น.
        วันศุกร์ - วันอาทิตย์ เปิด 11.00 - 20.00 น. พัก 16.00 - 17.00 น.

        รับบริการตามระเบียบหอพักนักศึกษา รับแบบฟอร์มต่างๆ

            - พักค้างต้องได้รับการยิมยอมจากเท และเป็นไปตามข้อตกลงตามสัญญา
            - ขอกลับหลังเวลา
            - ขอตัดโซ่
            - สับเปลี่ยนย้ายหอพัก
            - คำร้อง
            - ปรึกษาเกี่ยวกับวินัย และชีวิตความเป็นอยู่
            - กลุ่มกิจกรรมต่างๆ 4 กลุ่มกิจกรรม
                1. คณะกรรมการหอพักนักศึกษา
                2. สภากาแฟ
                3. ITTAG
                4. พัฒนาศักยภาพ