1. thai
  2. english
  3. Facebook


ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงและซ่อมแซม

ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์ ที่รื้อถอนจากงานปรับปรุงและซ่อมแซม อาคารศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์รังสิต

1.ประกาศขายทอดตลาดซากวัสดุและครุภัณฑ์

2.รายการซากวัสดุครุภัณฑ์ที่จะขายทอดตลาด