1. thai
  2. english
  3. Facebook


หอพักจะจัดทำสติ๊กเกอร์ใหม่ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (เฉพาะบุคลากรเท่านั้น)

หอพักจะจัดทำสติ๊กเกอร์ใหม่ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ (เฉพาะบุคลากรเท่านั้น)
เพื่ออำนวยความสะดวกในการผ่ านเข้า-ออก และจอดรถ
1. กรอกแบบฟอร์มทางwww.psm.tu.ac.th/carpark
2. ส่งหลักฐานการขอสติ๊กเกอร์ที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำอาคาร
- สำเนาใบจดทะเบียนรถยนต์ หรือจักรยานยนต์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. ดำเนินการภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560

**หอพักบุคลากร โซนA, โซนD และอาคาร 14 ชั้น ให้สิทธิ์รถยนต์ และจักรยานยนต์ ชนิดละ 1 คัน / ห้อง

หอพักบุคลากร โซนB ให้สิทธิ์รถยนต์ และจักรยานยนต์ ชนิดละ 2 คัน / ห้อง