1. thai
  2. english
  3. Facebookนโยบายและแผนงาน

วิสัยทัศน์ (VISION)

“เป็นองค์กรหลักในการบริหารทรัพย์สิน ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยการจัดการที่ทันสมัย ฉับไว มุ่งมั่นนำเสนอการบริการที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับในฐานะองค์กรที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม โปร่งใส ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตของประชาคมธรรมศาสตร์ ”

พันธกิจ (MISSION)

1.จัดให้มีบริการที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ สะดวก สะอาด ปลอดภัย   ทันสมัยและสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

2.รักษาพันธสัญญา และสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้แก่ประชาคมธรรมศาสตร์ คู่ค้าทางธุรกิจ พนักงาน และชุมชนโดยรอบ

3.มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด

วัฒนธรรมองค์กร

องค์กรแห่งการเรียนรู้  ควบคู่จริยธรรม

ก้าวหน้าด้วยนวัตกรรม  นำพาสู่ความยั่งยืน