1. thai
  2. english
  3. Facebookบุคลากร สำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา

   

 

   
       
   

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารทรัพย์สินและกีฬา
yanyonga@gmail.com

   
   

 

   
       
   

รองผู้อำนวยการ
udomwej@gmail.com

   
   

ผู้จัดการหอพัก
phinthukrai@gmail.com

  ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ธุรกิจ
thanasak.phao@gmail.com

 

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
mangkorntusport@gmail.com

   

ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ
parichad.ch@gmail.com

 

ผู้จัดการทั่วไป ECO HOTEL
somphon.bird1@gmail.com

 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ประชุม
warinthippoo11@gmail.com

   

ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและกายภาพ
thanu.tpmo@gmail.com

 


 

ผู้จัดการฝ่ายบริหารพื้นที่ศูนย์ลำปาง
araya.rrsk@gmail.com