1. thai
  2. english
  3. Facebook


ประวัติ

สำนักงานบริหารทรัพย์สินเเละกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นหน่วยงานในกำกับของของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งมิใช่หน่วยงานราชการทำหน้าที่บริหารทรัพย์สินที่ได้รับจากการแข่งขันกีฬา Asian Games ครั้งที่ 13 ประกอบด้วยอาคารหอพักจำนวน 25 อาคาร อาคาร International Zone และอาคาร Gymnasium 1 เป็นต้น และเมื่อเดือนตุลาคม 2547 สำนักงานฯ ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่บริหารดูแลอาคารหอพักของ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตทุกแห่ง รายได้หลักของสำนักงานฯ มาจากค่าเช่าอาคารหอพัก ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่ประมาณ 10,000 คน จัดสรรรายได้ออกเป็น 3 ส่วน ร้อยละ 35 สำหรับสะสมเป็นเงินกองทุนทดแทนอสังหาริมทรัพย์ เมื่ออาคารต่างๆหมดอายุใช้งาน ร้อยละ 35 สำหรับการซ่อมแซมและปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นรายการใหญ่ๆ ก่อนที่อาคารต่างๆจะหมดอายุ ร้อยละ 30 สำหรับเป็นเงินนำส่งเป็นรายได้แก่มหาวิทยาลัย

นโยบายการบริหารงาน มุ่งเน้นการให้บริการอย่างมืออาชีพเพื่อสร้างความพึงพอใจ และส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนำทรัพยากรที่มีอยู่มาปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงด้านกายภาพและสภาพแวดล้อมให้สวยงาม ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานภายในและพัฒนาทักษะศักยภาพพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการทำหน้าที่จัดการทรัพย์สิน ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างระบบงานที่ดีมีมาตรฐาน พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย กำหนดตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการประเมินผลปฏิบัติงานของพนักงานอย่างเป็นธรรม สร้างขวัญกำลังใจและให้เกิดการทำงานเป็นทีม เพื่อเตรียมความพร้อมในการร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกีฬามหาวิทยาลัยโลก และ ให้สำนักงานฯ มีความแข็งแกร่งเพียงพอในการก้าวไปแข่งขันกับภาคเอกชนได้อย่างสง่างามในอนาคต

แนวทางในการบริหารงาน สำนักงานฯ นำแนวคิดในเรื่อง BSC และ KPIs เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน โดยกำหนดแผนคุณภาพ (Quality Plan) พร้อมทั้งปรับปรุง Job Description, Job Function เพื่อให้พนักงานทุกคนรู้หน้าที่ตนเองอย่างชัดเจน จัดทำ Work Flow และมาตรฐานคู่มือปฏิบัติงานให้ครบทุกระบบงาน รวมทั้งรณรงค์ให้พนักงานจัดทำ 5 ส อย่างต่อเนื่อง

ด้านการให้บริการ จะใช้ระบบ One Stop Service โดยในปี 2549 ผู้พักอาศัยสามารถติดต่อใช้บริการต่างๆ ที่จุดให้บริการเดียว อาทิ การย้ายห้องพัก สับเปลี่ยนห้องพัก การแจ้งซ่อม โดยจัดจุดให้บริการที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มอาคารนอกจากนี้ ได้กำหนดมาตรฐานคุณภาพการให้บริการของคู่สัญญาหลัก ได้แก่ งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด งานระบบวิศวกรรม และภูมิทัศน์ กำหนดตัวชี้วัดการให้บริการโดยวัดความพึงพอใจและข้อร้องเรียน โดยขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างสำรองในกรณีที่คู่สัญญาเดิมปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้