Menu
CONTACT US : +(66) 2407-0000

Tender

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบการจัดหาร้านค้า บริเวณพื้นที่ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ประจำปี 2564

19 | February | 2021   09:05 น.

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ร่างเอกสารประกวดราคา+ร่างประกาศ+ ร่างTOR ครั้งที่3 งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

16 | February | 2021   09:53 น.

ร่างเอกสารประกวดราคา+ร่างประกาศ+ ร่างTOR ครั้งที่3 งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

Recent Posts

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2564 - 31 มีนาคม 2565

ร่างเอกสารประกวดราคา+ร่างประกาศ+ ร่างTOR ครั้งที่3 งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

ร่างเอกสารประกวดราคา+ร่างประกาศ+ ร่างTOR ครั้งที่3 งานประกวดราคาจ้างเหมาบริการบูรณาการระบบรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564 (e-bidding)

กำหนดลงทะเบียน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 8.30 - 16.30 น.

กำหนดลงทะเบียน 9 - 17 กุมภาพันธ์ 2563 8.30 - 16.30 น.